Bản tin dành cho kế toán tuần từ 12/18/2022

- Advertisement -

[ad_1]

- Advertisement -

Trong tuần từ 12 – 18/12/2022, rất nhiều văn bản quan trọng ở các lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội liên quan đến công việc của người làm kế toán đã được LuatVietnam cập nhật.

- Advertisement -

Sau đây là tổng hợp các văn bản mới cập nhật và văn bản có hiệu lực trong tuần từ 12 – 18/12/2022:

STT

- Advertisement -

Văn bản

Tóm tắt

Hiệu lực

Nghiệp vụ kế toán – thuế

1

Công văn 59806/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý sai sót đối với hóa đơn đã lập

– Trường hợp Chi nhánh Công ty lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, đã gửi cho người mua, sau đó phát hiện có sai sót (sai sót về mã số thuế, địa chỉ của khách hàng) thì Chi nhánh Công ty có thể lựa chọn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót hoặc lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

– Chi nhánh Công ty thực hiện khai bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trường hợp Chi nhánh Công ty khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

05/12/2022

2

Công văn 4517/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Điều kiện để được áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền:

– Có thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử (như: có chữ ký số và đăng ký để được cơ quan thuế cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử);

– Có hạ tầng công nghệ thông tin (như: máy tính hoặc thiết bị điện tử có kết nối web, e-mail);

– Sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử – đây là phần mềm có thể lập hóa đơn điện tử đồng thời có thể truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

05/12/2022

Thuế giá trị gia tăng

3

Công văn 61434/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

– Trường hợp Công ty tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cung cấp các sản phẩm đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ- CP kể từ ngày 01/02/2022 – hết ngày 31/12/2022.

– Kể từ thời điểm Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

12/12/2022

4

Công văn 60513/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp ủy thác xuất khẩu

– Trường hợp Công ty có hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả trường hợp ủy thác xuất khẩu) có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên trong tháng/quý thì được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý.

– Hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa được coi như xuất khẩu để được hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC), Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

– Công ty có hàng hóa ủy thác xuất khẩu thực hiện lập hóa đơn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP làm cơ sở hoàn thuế GTGT theo quy định.

12/08/2022

5

Công văn 59811/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp

– Trường hợp Công ty chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại khoản 9 Điều 4 Thông tư 219/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

– Trường hợp Công ty thực hiện bán thanh lý tài sản, Công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

– Trường hợp đơn vị thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế tại Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1466/QĐ- TTg, thu nhập của đơn vị từ hoạt động xã hội hóa không gắn với việc triển khai dự án đầu tư mới thì đơn vị được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% đối với phần thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT- BTC.

05/12/2022

6

Công văn 61429/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/02/2022 – hết ngày 31/12/2022 thì:

– Đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022: Không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT;

– Đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 – hết ngày 31/12/2022; Được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.

12/12/2022

Thuế thu nhập cá nhân

7

Công văn 61433/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc quy định xác định số thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công phải khấu trừ, xử phạt vi phạm hành chính và hoàn thuế thu nhập cá nhân

– Trường hợp người lao động thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập tính thuế năm của cá nhân người lao động là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

– Trường hợp công ty, doanh nghiệp phát sinh hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

– Về hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN từ tiền lương, tiền công trong trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán thuế cho các cá nhân có ủy quyền và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đề nghị Bệnh viện nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Điều 42 Thông tư số 80/2021/TT-BTC và Điều 75 Luật Quản lý thuế.

12/12/2022

Bảo hiểm xã hội

số 8

Quyết định 3612/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022

Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần xác thực qua chữ ký số trên điện thoại thực hiện lần lượt như sau:

– Người lao động kê khai thông tin trên Cổng dịch vụ công, thực hiện ký số, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công.

– Cán bộ bộ phận Một cửa truy cập phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ và kiểm tra nội dung kê khai, thành phần hồ sơ, tính chính xác của hồ sơ, thông tin trên hồ sơ.

– Chuyển toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận cho Bộ phận/Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội để giải quyết.

– Nhận sổ bảo hiểm xã hội bản giấy do người lao động gửi đến khi đã được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thực hiện lưu trữ hoặc chuyển phòng Quản lý hồ sơ lưu trữ.

– Cán bộ Bộ phận/Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội thực hiện:

Tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm, truy cập Hệ thống quản lý chính sách để xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Lập danh sách chi trả bảo hiểm xã hội một lần.

– Cán bộ Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính tiếp nhận danh sách chi trả bảo hiểm xã hội một lần và thực hiện chi trả theo quy định.

01/01/2023

Trên đây là bản tin dành cho kế toán tuần từ 12/18/2022 do LuatVietnam tổng hợp, nếu các kế toán có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 được LuatVietnam tư vấn chi tiết.[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất