Tuesday, December 7, 2021
Homekinh doanhDòng tiền kinh doanh quý III của Nông sản Vegetexco âm 1.800...

Dòng tiền kinh doanh quý III của Nông sản Vegetexco âm 1.800 tỷ đồng


DNHN – Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vegetexco âm hơn 1.788 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 174 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty chưa thu hồi được công nợ.

Tổng Công ty CP Rau Quả, Nông Sản (Vegetexco/OTC) lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng trong quý 3 khi kinh doanh dưới giá vốn.

Hết quý 3, doanh thu thuần của Vegetexco đạt gần 84 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so cùng kỳ, nhưng vẫn không đủ bù đắp được giá vốn gần 90 tỷ đồng, giảm 22% so cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn nên Vegetexco lỗ gộp hơn 6 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, với lỗ gộp gần 8 tỷ đồng, Vegetexco lỗ ròng gần 47 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh quý III của Nông sản Vegetexco âm 1.800 tỷ đồng.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vegetexco âm hơn 1.788 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 174 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty chưa thu hồi được công nợ.

Hiện, Công ty chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 nên kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 vẫn chưa được công bố. Vegetexco sở hữu nguồn vốn lên tới 3,468 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm 2021.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản dài hạn chiếm chưa đến 1/3 tổng tài sản của Công ty. Phải thu ngắn hạn hơn 2.357 tỷ đồng là khoản mục tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất.

PV

Supply hyperlink

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phổ biến nhất