Quỹ cổ tức và thu nhập Delaware Investments®, Inc. Tuyên bố lại phân phối thu nhập hàng tháng

- Advertisement -

[ad_1]

PHILADELPHIA–(DÂY KINH DOANH)–Hôm nay, Delaware Investments Dividend and Earnings Fund, Inc. (“Quỹ”), một quỹ đóng được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York, giao dịch dưới ký hiệu “DDF”, đã tuyên bố lại mức phân phối hàng tháng là 0,2534 USD trên mỗi cổ phiếu bao gồm lãi vốn dài hạn1 $0,1983 trên mỗi cổ phiếu. Khoản phân phối hàng tháng được thanh toán vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 cho các cổ đông có tên trong danh sách khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 22 tháng 12 năm 2022. Ngày giao dịch không hưởng cổ tức sẽ là ngày 21 tháng 12 năm 2022.

- Advertisement -

Quỹ là một quỹ đóng đa dạng. Mục tiêu đầu tư chính là tìm kiếm thu nhập hiện tại cao; tăng vốn là một mục tiêu thứ yếu. Quỹ tìm cách đạt được các mục tiêu của mình bằng cách đầu tư, trong những trường hợp bình thường, ít nhất 65% tổng tài sản của mình vào chứng khoán vốn tạo thu nhập, bao gồm cổ phiếu phổ thông trả cổ tức, chứng khoán chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi và các chứng khoán liên quan đến vốn cổ phần khác, mà có thể bao gồm tối đa 25% trong quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs) và các công ty điều hành ngành bất động sản. Tối đa 35% tổng tài sản của Quỹ có thể được đầu tư vào chứng khoán nợ không chuyển đổi bao gồm chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cao, rủi ro cao. Ngoài ra, Quỹ sử dụng các kỹ thuật đòn bẩy nhằm cố gắng đạt được lợi nhuận cao hơn cho Quỹ. Không có gì đảm bảo rằng Quỹ sẽ đạt được các mục tiêu đầu tư của mình.

Quỹ đã thực hiện chính sách phân phối có quản lý. Theo chính sách này, Quỹ được quản lý với mục tiêu tạo ra càng nhiều khoản phân phối càng tốt từ thu nhập đầu tư ròng và lãi vốn ngắn hạn. Sự cân bằng của phân phối sau đó sẽ đến từ lợi nhuận vốn dài hạn trong phạm vi cho phép, và nếu cần thiết, hoàn vốn. Ví dụ, việc hoàn vốn có thể xảy ra khi một phần hoặc toàn bộ số tiền bạn đầu tư vào Quỹ được trả lại cho bạn. Lợi tức phân phối vốn không nhất thiết phản ánh hiệu suất đầu tư của Quỹ và không nên nhầm lẫn với “lợi suất” hoặc “thu nhập”. Mặc dù Quỹ có thể nhận được khoản lãi vốn trong năm hiện tại, nhưng khoản lãi đó có thể được bù đắp, toàn bộ hoặc một phần, bằng khoản chuyển lỗ vốn của Quỹ từ những năm trước.

- Advertisement -

Theo chính sách phân phối được quản lý của Quỹ, Quỹ thực hiện phân phối hàng tháng cho các cổ đông phổ thông với tỷ lệ phân phối mục tiêu hàng năm là 7,5% giá trị tài sản ròng trung bình của Quỹ (“NAV”) trên mỗi cổ phiếu. Quỹ sẽ tính toán NAV trung bình trên mỗi cổ phiếu từ ba tháng đầy đủ trước đó ngay trước khi phân phối dựa trên số ngày làm việc trong ba tháng mà NAV được tính toán. Việc phân phối sẽ được tính bằng 7,5% giá trị tài sản ròng trung bình của ba tháng trước trên mỗi cổ phiếu, chia cho 12. Quỹ thường sẽ phân phối số tiền cần thiết để đáp ứng chính sách phân phối được quản lý của Quỹ và các yêu cầu được quy định bởi các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt và Chương M của Nội bộ Mã doanh thu. Phương pháp phân phối này nhằm cung cấp cho các cổ đông một dòng thu nhập nhất quán, nhưng không được đảm bảo và tỷ lệ phân phối hàng năm được nhắm mục tiêu và nhằm thu hẹp bất kỳ khoản chiết khấu nào giữa giá thị trường và NAV của cổ phiếu phổ thông của Quỹ, nhưng không có gì đảm bảo rằng chính sách sẽ thành công khi làm như vậy. Phương pháp xác định phân phối hàng tháng theo chính sách phân phối được quản lý của Quỹ sẽ được Hội đồng quản trị của Quỹ xem xét ít nhất hàng năm và Quỹ sẽ tiếp tục đánh giá phân phối của mình theo các điều kiện thị trường đang diễn ra.

Bạn không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào về hiệu suất đầu tư của Quỹ từ số tiền phân phối này hoặc từ các điều khoản của chính sách phân phối được quản lý của Quỹ. Số tiền và nguồn phân phối của Quỹ được báo cáo sẽ là ước tính và sẽ không được cung cấp cho mục đích báo cáo thuế. Số tiền thực tế và nguồn số tiền cho mục đích báo cáo thuế sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm đầu tư của Quỹ trong thời gian còn lại của năm tài chính và có thể thay đổi dựa trên các quy định về thuế. Quỹ sẽ gửi cho bạn một Biểu mẫu 1099-DIV cho năm dương lịch sẽ cho bạn biết cách báo cáo các khoản phân bổ này cho mục đích thuế thu nhập liên bang.

- Advertisement -

Giới thiệu về Quản lý Tài sản Macquarie

Macquarie Asset Administration là công ty quản lý tài sản toàn cầu nhằm mang lại tác động tích cực cho mọi người. Được các tổ chức, quỹ hưu trí, chính phủ và cá nhân tin cậy để quản lý hơn 508 tỷ USD tài sản trên toàn cầu,2 chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào chuyên môn đầu tư chuyên nghiệp trên nhiều khả năng bao gồm cơ sở hạ tầng, đầu tư xanh & năng lượng tái tạo, bất động sản, nông nghiệp & tài sản tự nhiên, tài chính tài sản, tín dụng tư nhân, cổ phần, thu nhập cố định và giải pháp đa tài sản.

Các dịch vụ tư vấn được cung cấp bởi Công ty Quản lý Delaware, một loạt Macquarie Funding Administration Enterprise Belief, một cố vấn đầu tư đã đăng ký. Macquarie Asset Administration là một phần của Macquarie Group, một tập đoàn tài chính đa dạng cung cấp cho khách hàng các giải pháp quản lý tài sản, tài chính, ngân hàng, tư vấn và rủi ro và vốn đối với các khoản nợ, vốn chủ sở hữu và hàng hóa. Được thành lập vào năm 1969, Tập đoàn Macquarie có khoảng 19.000 nhân viên tại 33 thị trường và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc. Để biết thêm thông tin về Quỹ Delawarebởi Macquarie®hãy truy cập delawarefunds.com hoặc gọi số 800 523-1918.

Ngoài Macquarie Financial institution Restricted ABN 46 008 583 542 (“Ngân hàng Macquarie”), bất kỳ thực thể nào của Tập đoàn Macquarie được nêu trong tài liệu này đều không phải là tổ chức nhận tiền gửi được ủy quyền theo các mục đích của Đạo luật Ngân hàng 1959 (Khối thịnh vượng chung của Úc). Nghĩa vụ của các thực thể khác thuộc Tập đoàn Macquarie này không thể hiện các khoản tiền gửi hoặc các khoản nợ khác của Ngân hàng Macquarie. Macquarie Financial institution không đảm bảo hoặc cung cấp sự đảm bảo đối với các nghĩa vụ của các thực thể khác thuộc Tập đoàn Macquarie này. Ngoài ra, nếu tài liệu này liên quan đến một khoản đầu tư, (a) nhà đầu tư phải chịu rủi ro đầu tư bao gồm khả năng chậm trả nợ và mất thu nhập cũng như tiền gốc đã đầu tư và (b) không ngân hàng Macquarie hoặc bất kỳ tổ chức nào khác của Tập đoàn Macquarie đảm bảo bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào. tỷ lệ hoàn vốn hoặc hiệu suất của khoản đầu tư, cũng như không đảm bảo hoàn trả vốn đối với khoản đầu tư.

1 Khoản tăng vốn phải chịu thuế liên bang và có thể phải chịu thuế thu nhập của tiểu bang.

2 Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022

© 2022 Macquarie Administration Holdings, Inc.

[ad_2]

- Advertisement -

Những bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

Các bài báo mới nhất